Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές.

Το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (European Forest Fire Information System – EFFIS) αποτελείται από ένα διαδικτυακό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών χωρισμένο σε τμήματα, το οποίο παρέχει πληροφορίες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και ιστορικά στοιχεία σχετικά με δασικές πυρκαγιές και κύκλους πυρκαγιών σε περιφέρειες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Η παρακολούθηση των πυρκαγιών στο πλαίσιο του EFFIS περιλαμβάνει τον πλήρη κύκλο της πυρκαγιάς και η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες τόσο για τις συνθήκες πριν από την πυρκαγιά όσο και για τις καταστροφές μετά την πυρκαγιά.

Το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS) ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις εθνικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, με στόχο την υποστήριξη των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την προστασία των δασών από πυρκαγιές στην ΕΕ και σε γειτονικές χώρες, καθώς και την παροχή στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη.

Από το 1998, το EFFIS υποστηρίζεται από ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων από διάφορες χώρες, τη λεγόμενη ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις δασικές πυρκαγιές, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επί του παρόντος, αυτή η ομάδα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες από 43 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Με σημείο αφετηρίας την κατάσταση πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, το EFFIS περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

1. Εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς,

2. Ταχύς απολογισμός των καταστροφών, ο οποίος περιλαμβάνει

(2.1.) Ανίχνευση πυρκαγιών εν εξελίξει,

(2.2.) Αξιολόγηση της σοβαρότητας πυρκαγιών και

(2.3.) Απολογισμό των καταστροφών στην εδαφοκάλυψη,

3. Αξιολόγηση εκπομπών και διασπορά καπνού,

4. Αξιολόγηση πιθανής απώλειας εδάφους, και

5. Αναγέννηση της βλάστησης.

Επιπλέον, ένα άλλο τμήμα του EFFIS για την υποστήριξη της παρακολούθησης πυρκαγιών είναι το τμήμα «Ειδήσεις για πυρκαγιές» (Fire News), με το οποίο προσδιορίζονται γεωγραφικά όλες οι ειδήσεις σχετικά με δασικές πυρκαγιές που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, σε οποιαδήποτε από τις ευρωπαϊκές γλώσσες.

Πληροφορίες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο σχετικά με τα πρώτα δύο τμήματα που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται μέσω του λεγόμενου προγράμματος προβολής τρέχουσας κατάστασης (current situation viewer).

Στον πυρήνα του EFFIS βρίσκεται η λεγόμενη βάση δεδομένων πυρκαγιών (Fire Database), η οποία περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες αρχείων για μεμονωμένες πυρκαγιές που έχουν παράσχει οι χώρες του δικτύου του EFFIS. Επί του παρόντος, τα δεδομένα που περιέχει η βάση δεδομένων περιλαμβάνουν περίπου 2 εκατομμύρια αρχεία, τα οποία έχουν παρασχεθεί από 22 χώρες. Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που περιέχει η βάση δεδομένων παρέχονται μέσω της εφαρμογής ιστορικού πυρκαγιών (fire history application) του EFFIS.